مشخصات اثر
تکنیک: کلاژ مخمل اکرولیک
اندازه: طول: 40  عرض: 30 
گروه: تابلو

هنرمند

سمبات در کیورغیان

سمبات در کیورغیان