نفیسه موسوی | 1402/8/10 - 10:42 | نمایشگاه

دختران انتظار

نمایشگاه انفرادی

نفیسه موسوی | 1402/8/10 - 9:54 | نشست

واگویه سیزدهم

دل هوس سبزه و صحرا ندارد

نفیسه موسوی | 1402/7/9 - 21:44 | نشست

واگویه یازدهم

هین سخن رنج مگو

نفیسه موسوی | 1402/6/22 - 23:9 | نشست

واگویه دهم

دو زلفونش بوَد تار ربابُم

نفیسه موسوی | 1402/6/14 - 14:33 | نمایشگاه

از موهبت تبر

نمایشگاه انفرادی

نفیسه موسوی | 1402/6/14 - 14:18 | نمایشگاه

تو خطوط شباهت را تصویر کن

روزنامه‌ی شرق

نفیسه موسوی | 1402/6/14 - 14:14 | نشست

واگویه نهم

شترنج خیال

نفیسه موسوی | 1402/6/14 - 14:5 | نمایشگاه

نقاش صحنه‌های کاملا واقعی

روزنامه‌ی شرق

نفیسه موسوی | 1402/5/29 - 17:2 | نشست

واگویه هشتم

کهنه بدم تازه شدم

نفیسه موسوی | 1402/5/29 - 16:30 | نمایشگاه

خاطرات پری و گنجشک‌ها

نمایشگاه انفرادی

نفیسه موسوی | 1402/5/15 - 14:51 | نشست

واگویه هفتم

در پرده‌ی خیال

نفیسه موسوی | 1402/5/9 - 15:26 | نشست

واگویه ششم

آن نگار از عکسِ روزن شد نگار

نفیسه موسوی | 1402/5/9 - 15:17 | نمایشگاه

«لطفی؛ تقاطع مشاهیر۳»

نمایشگاه گروهی

نفیسه موسوی | 1402/5/8 - 15:9 | نشست

پای فواره‌ی جاوید اساطیر

واگویه پنجم

نفیسه موسوی | 1402/5/8 - 15:4 | نمایشگاه

رویداد اُپن استودیوی حسین مجنی

نمایشگاه تیغ و جوهر