مشخصات اثر
تکنیک: مداد رنگی روی کاغذ
اندازه: طول: 124  عرض: 85 
گروه: تابلو

هنرمند

علی گلستانه

علی گلستانه