مشخصات اثر
تکنیک: ماژیک روی مقوا
اندازه: طول: 63  عرض: 42 
گروه: تابلو

هنرمند

علی گلستانه

علی گلستانه