زنان پشت پنجره

نمايشگاه انفرادی نقاشی های رؤیا بیژنی  با نام «زنان پشت پنجره» جمعه پنجم خرداد ماه در گالری گویه افتتاح شد.

نفیسه موسوی 1402/5/8 - 14:5

هنرمند

رویا بیژنی

رویا بیژنی