نفیسه موسوی | 1402/5/8 - 14:27 | نمایشگاه

کار است و کار در تیغ و جوهر

جهان امروز را جای امنی نمی‌بینم

نفیسه موسوی | 1402/5/8 - 14:22 | نمایشگاه

تیغ و جوهر

نمایشگاه انفرادی

نفیسه موسوی | 1402/5/8 - 14:15 | نشست

واگویه چهارم

در جنگل پرنگار مه‌آلود

نفیسه موسوی | 1402/5/8 - 14:10 | نشست

 واگویه سوم

قضای عهد ماضی

نفیسه موسوی | 1402/5/8 - 14:5 | نمایشگاه

زنان پشت پنجره

نمایشگاه انفرادی

نفیسه موسوی | 1402/5/8 - 14:2 | نشست

واگویه دوم

سرو سوی بوستان آید همی

نفیسه موسوی | 1402/5/8 - 13:45 | نشست

واگویه نخست

از برگ گل کاغذ سازم

نفیسه موسوی | 1402/4/4 - 17:39 | نمایشگاه

عجایب کوچک

نمایشگاه گروهی

نفیسه موسوی | 1402/4/4 - 17:38 | نمایشگاه

لطفی؛ تقاطع مشاهیر2

نمایشگاه گروهی

نفیسه موسوی | 1402/4/4 - 17:37 | نمایشگاه

خیلی دور، گاهی نزدیک

نمایشگاه انفرادی

نفیسه موسوی | 1402/4/4 - 17:37 | نمایشگاه

من در تاریکی، تاریکی در من

نمایشگاه انفرادی

نفیسه موسوی | 1402/4/4 - 17:26 | نمایشگاه

شوق مشق

نمایشگاه انفرادی

نفیسه موسوی | 1402/4/4 - 17:16 | نمایشگاه

لطفی؛ تقاطع مشاهیر

نمایشگاه گروهی

نفیسه موسوی | 1402/4/4 - 17:11 | نمایشگاه

مدام آباد