چگونه به اثر هنری نگاه کنیم؟

چگونه به اثر ھنری نگاه کنیم؟

ابتدا جُم نخورید. این ابتدایی‌ترین و مھم‌ترین توصیه‌ای است که می‌شود به مخاطب آثار ھنری کرد. عجله برای چه؟ در اثر بعدی و قاب کناری اتفاق عجیب‌تری نیفتاده است. مطمئن باشید. بنابراین در مقابل ھمان اولین اثر که دیده‌اید توقف کنید. این خودش یک کار است و اتفاقا کار مھمی است. آرام و با خیال راحت در برابر اثر ھنری قرار بگیرید. اثر ھنری صرفا با چشم چرخاندن برای شما جا نمی‌افتد. به اصطلاح نمی‌شود در یک گالری ھرزگردی کرد. یک نقاشی ابتدا با انتقال اطلاعاتی از راه حواس، ذھن را تحریک می‌کند چیزھایی بفھمد. اگر شما آدم بسیار باھوشی باشید با یک چشم چرخاندن یا ھمان ھرزگردی این اطلاعات را در می‌یابید. اما معمولا این ھمه‌ی ماجرا نیست.نقاشی و آثار ھنری علاوه بر ارائه‌ی اطلاعات معمول با عاطفه‌ی مخاطب ھم درگیر می‌شوند و دقیقا به ھمین دلیل باید در برابر ھر اثر ھنری بایستید، جُم نخورید و به قلبتان فرصت دھید از نقاشی یا ھر اثر ھنری دیگری ارتباط بگیرد. مولفه‌ھای دیگری ھم وجود دارد که برایتان خواھیم نوشت. اما مھم‌ترین مولفه ھمین فروتنی در برابر اثر ھنری است.

‌‌عنوان اثری که در عکس می‌بینید: «مرگ در اتاق مریض»

هنرمند: ادوارد مونک

نفیسه موسوی 1402/4/7 - 15:57