مشخصات اثر
تکنیک: مداد رنگی روی کاغذ
اندازه: طول: 64  عرض: 44 
گروه: تابلو

هنرمند

علی گلستانه

علی گلستانه