مشخصات اثر
تکنیک: آبرنگ روی کاغذ
اندازه: طول: 24  عرض: 22 
گروه: تابلو

هنرمند

محمد علی ترقی جاه

محمد علی ترقی جاه