مشخصات اثر
تکنیک: اکرلیک روی بوم
اندازه: طول: 130  عرض: 120 
گروه: تابلو

هنرمند

نصرالله افجه ای

نصرالله افجه ای