مشخصات اثر
تکنیک: آبرنگ روی مقوا
اندازه: طول: 40  عرض: 30 
گروه: تابلو

هنرمند

علی اکبر صادقی

علی اکبر صادقی